Maturitní zkouška 2017/18 - základní pokyny

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2018 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 1. 12. 2017.
Žáci konající zkoušku v řádném termínu podávají přihlášku řediteli školy prostřednictvím třídního učitele, formuláře obdrží předvyplněné v polovině listopadu ve škole.
Žáci konající opravnou či náhradní zkoušku kontaktují do 14. listopadu 2017 e-mailem či osobně RNDr. J. Vlčkovou a písemně požádají  o připravení předvyplněné přihlášky, kterou musí do 1.12.2017  osobně podepsat.
Přihlášku k maturitní zkoušce podzim 2018 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 25.6.2018.
Všechny důležité termíny naleznete v kalendáři MZ 2018 , důležité informace naleznete v Maturitním zpravodaji.

Krireria hodnocení platná pro MZ 2018 budou zveřejněna MŠMT na stránkách www.novamaturita.cz

Termíny a složení komisí pro ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky JARO 2018 budou zveřejněny v zákonném termínu

Termíny a složení komisí pro ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky PODZIM 2018 budou zveřejněny v zákonném termínu

Rozpis ústních zkoušek JARO 2018

Rozpis ústních zkoušek PODZIM 2018

 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY změna počtu zkoušek pro následující školní roky
Společnou část maturitní zkoušky stanovuje Ministerstvo školství ČR, skládá se (dle posledních legislativních změn) ve školním roce 2017/18 ze 2 povinných zkoušek (český jazyk a literatura  a jeden z předmětů cizí jazyk nebo  matematika). Žák může v rámci společné části skládat max. 2 zkoušky nepovinné.
Zkouška  - Český jazyk a literatura  se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky před zkušební komisí. Školní seznam literárních děl pro jarní i podzimní termín maturitní zkoušky 2018 bude zveřejněn na stránkách školy do 31.9.2018.
Zkouška  -  Cizí jazyk ( Anglický jazyk, Německý jazyk) se skládá z didaktického testu písemné práce, a ústní zkoušky před zkušební komisí. Seznamy školních témat z AJ a  NJ pro společnou část MZ ( tzv. 3. část pracovního listu) budou zveřejněny v průběhu října 2018.
Zkouška  - Matematika je tvořena didaktickým testem.
Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky je 2.5. -9.5. 2018  dle jednotného zkušebního schématu (bude zveřejněno na začátku února). Písemná práce z českého jazyka se koná 11.4.2018.

 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů a je zcela v kompetenci ředitele školy. Skládá se ze tří povinných zkoušek dle zvoleného zaměření a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Maturitní témata zveřejněná na stránkách školy jsou platná pro jarní i podzimní termín 2018. (Témata budou zveřejněna na konci září 2017)
POVINNÉ ZKOUŠKY profilové části

Obor 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ       Maturitní témata
Zaměření Pozemní stavitelství
1. zkouška – Pozemní stavitelství 
– ústní zkouška před zkušební komisí
obsahem je učivo předmětů pozemní stavitelství, údržba a rekonstrukce staveb, stavební provoz, architektura, ekonomika.
2. zkouška – Stavební konstrukce – ústní zkouška před zkušební komisí
obsahuje učivo předmětů stavební mechanika, stavební konstrukce, geologie a zakládání staveb.
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětůpraktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání převážně grafického a početního charakteru vztahujícího se k odborným předmětům. Zkouška je dvoudenní:
1. část z pozemního stavitelství – 420 min. čistého času, (učivo: pozemní stavitelství, navrhování pozemních staveb). Zpracování na PC.
Téma: Výkresová dokumentace projektu rodinného domu nebo staveb občanské vybavenosti.
2. část ze stavebních konstrukcí – 360 min. čistého času, (učivo: stavební mechanika, stavební konstrukce) Zpracování ručně.
Téma: Statické výpočty a výkresy výztuže stavebních konstrukcí.
Zaměření Dopravní stavitelství
1. zkouška – Dopravní stavitelství  ústní zkouška před zkušební komisí
obsahem je učivo předmětů dopravní stavitelství, údržba a rekonstrukce dopravních staveb, stavební provoz,  ekonomika.
2. zkouška – Stavební konstrukce
ústní zkouška před zkušební komisí
obsahuje učivo předmětů stavební mechanika, stavební konstrukce, geologie a zakládání staveb.
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětů
praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání převážně grafického a početního charakteru vztahujícího se k odborným předmětům. Zkouška je dvoudenní:
1. část z dopravního stavitelství – 420 min. čistého času, (učivo: pozemní stavitelství, navrhování pozemních staveb). Zpracování na PC.
Téma: Výkresová dokumentace projektu rodinného domu nebo staveb občanské vybavenosti.
2. část ze stavebních konstrukcí – 360 min. čistého času, (učivo: stavební mechanika, stavební konstrukce) Zpracování ručně.
Téma: Statické výpočty a výkresy výztuže stavebních konstrukcí.

 

Obor 23-41-M/01   STROJÍRENSTVÍ      Maturitní témata
Zaměření Počítačové aplikace ve strojírenství
1. zkouška – Stavba a provoz strojů  -
ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: stroje, strojní součásti, mechanika, konstrukční cvičení)
2. zkouška – Strojírenská technologie - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: strojírenská technologie, kontrola a měření, mechanika)
3. zkouška - Praktická část z odborných předmětů -   praktická zkouška, je konána formou praktické zkoušky řešení konkrétního zadání převážně grafického a početního charakteru vztahujícího se k odborným předmětům. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování na PC . (učivo: strojní součásti, stroje, strojírenská technologie, mechanika, kontrola a měření, CNC stroje, konstrukční cvičení). Téma: Výpočtová a výrobní dokumentace strojního celku.

Obor 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA           Maturitní témata  
Zaměření Počítačové systémy
1. zkouška - Programové vybavení počítačů  - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: programové vybavení počítačů, informační systémy)
2. zkouška – Technické vybavení počítačů - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: technické vybavení počítačů, informační a komunikační technologie, číslicová technika, elektronika)
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětů- praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání z oblasti tvorby aplikačního softwaru nebo formou elektrického měření. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování dle zadaného úkolu na PC nebo ruční.
Téma: vytvoření desktopové nebo serverové aplikace pomocí VB, C, ASP, PHP, SQL nebo elektrotechnická měření.
Zaměření Zařízení silnoproudé elektrotechniky
1.
zkouška – Zařízení silnoproudé elektrotechniky - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektrotechnologie, elektronika, elektrické stroje a přístroje, užití elektrické energie, stavba elektrických strojů)
2. zkouška – Elektroenergetika - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektrotechnologie, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, elektroenergetika)
3. zkouškaPraktická část z odborných předmětů- praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání grafického, početního a popisného charakteru vztahujícího se k odborným předmětům nebo formou elektrického měření. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování ručně.
(učivo: základy elektrotechniky, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, elektroenergetika, užití elektrické energie, stavba elektrických strojů, elektrická měření), téma: Praktické elektrotechnické výpočty elektrických sítí, strojů, z užití elektrické energie a elektrotechnická měření.
Zaměření Elektrická trakce v dopravě
1. zkouška – Energetika v dopravě
- ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektrotechnologie, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, energetika v dopravě)
2. zkouška – Trakční vozidla - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektronika, elektrotechnologie, elektrické stroje a přístroje, elektrická zařízení vozidel, mechanická zařízení vozidel, strojnictví)
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětů- praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání grafického, početního a popisného charakteru vztahujícího se k odborným předmětům nebo formou laboratorního měření. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování ruční.
(učivo: základy elektrotechniky, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, energetika v dopravě, elektrická zařízení vozidel, mechanická zařízení vozidel, elektrická měření), téma: Praktické elektrotechnické výpočty elektrických sítí a trakčního vedení, výpočty z trakční mechaniky, elektrotechnická měření a popisy trakčních vozidel.

Obor 37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY  Maturitní témata     
Zaměření Logistika
1. zkouška – Logistika - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: logistika, logistické činnosti, doprava a přeprava v logistice, praxe)
2. zkouška –Ekonomika  - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: ekonomika, ekonomika podniku, účetnictví, profesní komunikace a  praxe)
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětů
Zaměření Železniční doprava a přeprava
1. zkouška –
Železniční doprava - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: doprava a přeprava, železniční doprava, sdělovací a zabezpečovací technika, praxe)
 2. zkouška –Železniční přeprava ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: železniční přeprava,  účetně-pokladní činnosti, ekonomika, logistika na železnici a praxe)
3. zkouška - Praktická část z odborných předmětůpraktická zkouška, má tři části, v první části žák sbírá, třídí, zpracovává odborné informace na zadané téma a vypracuje dokument, ve druhé části žák svůj dokument prezentuje a ve třetí části řeší písemně konkrétní zadání převážně početního charakteru (učivo předmětů ekonomika, ekonomika podniku, účetnictví, doprava a přeprava v logistice, logistika, logistické činnosti pro zaměření LOGISTIKA a předmětů železniční přeprava, účetně-pokladní činnosti, železniční doprava, sdělovací a zabezpečovací technika, logistika a logistika na železnici pro zaměření ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA A PŘEPRAVA)

 

 

 

 NEPOVINNÉ ZKOUŠKY profilové části : (žák může konat maximálně 2 nepovinné zkoušky) Témata nepovinných zkoušek z cizích jazyků jsou shodná se školními tématy pro společnou část.
Anglický jazyk- ústní zkouška před zkušební komisí (VŠECHNY OBORY)
Německý jazyk- ústní zkouška před zkušební komisí (VŠECHNY OBORY)
Lodní doprava- ústní zkouška před zkušební komisí (OBOR STROJÍRENSTVÍ)

 

Od 5. do 12. 5. 2018 lze dále konat výběrovou zkoušku (  není součástí společné ani profilové MZ)
Matematika +  - konána formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a vyhodnocován Centrem (CERMAT) v termínu určeném jednotným zkušebním schématem (informace: http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html )