Maturitní zkoušky jaro a podzim 2019 - základní pokyny

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2019 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 1. 12. 2018.
Žáci konající zkoušku v řádném termínu podávají přihlášku řediteli školy prostřednictvím třídního učitele, formuláře obdrží předvyplněné v polovině listopadu ve škole.
Žáci konající opravnou či náhradní zkoušku kontaktují do 11. listopadu 2018 e-mailem či osobně RNDr. J. Vlčkovou a písemně požádají  o připravení předvyplněné přihlášky, kterou musí do 1.12.2017  osobně ve škole podepsat.
Přihlášku k maturitní zkoušce podzim 2019 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 25.6.2019.
Všechny důležité termíny naleznete v kalendáři MZ 2019 , důležité informace naleznete v Maturitním zpravodaji.

Kritéria hodnocení platná pro MZ 2019 budou zveřejněna MŠMT na stránkách www.novamaturita.cz

Termíny a složení komisí pro ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky JARO 2019

Termíny a složení komisí pro ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky PODZIM 2019

Rozpis ústních zkoušek JARO 2019 bude zveřejněn nejpozději v době praktických zkoušek jarního termín

Rozpis ústních zkoušek PODZIM 2019 bude zveřejněn nejpozděli v době praktických zkoušek podzimního termínu

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY změna počtu zkoušek pro následující školní roky
Společnou část maturitní zkoušky stanovuje Ministerstvo školství ČR, skládá se (dle posledních legislativních změn) ve školním roce 2018/19 ze 2 povinných zkoušek (český jazyk a literatura a jeden z předmětů cizí jazyk nebo  matematika). Žák může v rámci společné části skládat max. 2 zkoušky nepovinné.
Zkouška  - Český jazyk a literatura  se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky před zkušební komisí. Školní seznam literárních děl  pro jarní i podzimní termín maturitní zkoušky 2019
Zkouška  -  Cizí jazyk (
Anglický jazyk, Německý jazyk) se skládá z didaktického testu písemné práce, a ústní zkoušky před zkušební komisí. Seznam školních témat z cizích jazyků pro ústní část zkoušky  ( tzv. 3. část pracovního listu) budou zveřejněny v průběhu října 2018.
Zkouška  -
Matematika
 je tvořena didaktickým testem..
Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky: 10. a 11.4. a 2.5. -9.5. 2019 dle jednotného zkušebního schématu (bude zveřejněno na začátku února).

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů a je zcela v kompetenci ředitele školy. Skládá se ze tří povinných zkoušek dle zvoleného zaměření a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Maturitní témata zveřejněná na stránkách školy jsou platná pro jarní i podzimní termín 2018. Kritéria hodnocení ústních profilových zkoušek.
POVINNÉ ZKOUŠKY profilové části

Obor 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ    Maturitní témata    
Zaměření Pozemní stavitelství
1. zkouška – Pozemní stavitelství 
– ústní zkouška před zkušební komisí
obsahem je učivo předmětů pozemní stavitelství, údržba a rekonstrukce staveb, stavební provoz, architektura, ekonomika.
2. zkouška – Stavební konstrukce – ústní zkouška před zkušební komisí
obsahuje učivo předmětů stavební mechanika, stavební konstrukce, geologie a zakládání staveb.
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětů - praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání převážně grafického a početního charakteru vztahujícího se k odborným předmětům. Zkouška je dvoudenní:
1. část z pozemního stavitelství – 420 min. čistého času, (učivo: pozemní stavitelství, navrhování pozemních staveb). Zpracování na PC.
Téma: Výkresová dokumentace projektu rodinného domu nebo staveb občanské vybavenosti.
2. část ze stavebních konstrukcí – 360 min. čistého času, (učivo: stavební mechanika, stavební konstrukce) Zpracování ručně.
Téma: Statické výpočty a výkresy výztuže stavebních konstrukcí.
Zaměření Dopravní stavitelství
1. zkouška – Dopravní stavitelství  ústní zkouška před zkušební komisí
obsahem je učivo předmětů dopravní stavitelství, údržba a rekonstrukce dopravních staveb, stavební provoz,  ekonomika.
2. zkouška – Stavební konstrukce
ústní zkouška před zkušební komisí
obsahuje učivo předmětů stavební mechanika, stavební konstrukce, geologie a zakládání staveb.
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětů –
praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání převážně grafického a početního charakteru vztahujícího se k odborným předmětům. Zkouška je dvoudenní:
1. část z dopravního stavitelství – 420 min. čistého času, (učivo: pozemní stavitelství, navrhování pozemních staveb). Zpracování na PC.
Téma: Výkresová dokumentace projektu rodinného domu nebo staveb občanské vybavenosti.
2. část ze stavebních konstrukcí – 360 min. čistého času, (učivo: stavební mechanika, stavební konstrukce) Zpracování ručně.
Téma: Statické výpočty a výkresy výztuže stavebních konstrukcí.

 

Obor 23-41-M/01   STROJÍRENSTVÍ      Maturitní témata
Zaměření Počítačové aplikace ve strojírenství
1. zkouška – Stavba a provoz strojů  -
ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: stroje, strojní součásti, mechanika, konstrukční cvičení)
2. zkouška – Strojírenská technologie - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: strojírenská technologie, kontrola a měření, mechanika)
3. zkouška -Praktická část z odborných předmětů   praktická zkouška, je konána formou praktické zkoušky řešení konkrétního zadání převážně grafického a početního charakteru vztahujícího se k odborným předmětům. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování na PC . (učivo: strojní součásti, stroje, strojírenská technologie, mechanika, kontrola a měření, CNC stroje, konstrukční cvičení). Téma: Výpočtová a výrobní dokumentace strojního celku.

Obor 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA        Maturitní témata
Zaměření Počítačové systémy
1. zkouška - Programové vybavení počítačů  - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: programové vybavení počítačů, informační systémy)
2. zkouška – Technické vybavení počítačů - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: technické vybavení počítačů, informační a komunikační technologie, číslicová technika, elektronika)
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětů - praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání z oblasti tvorby aplikačního softwaru nebo formou elektrického měření. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování dle zadaného úkolu na PC nebo ruční.
Téma: vytvoření desktopové nebo serverové aplikace pomocí VB, C, ASP, PHP, SQL nebo elektrotechnická měření.
Zaměření Elektrická trakce v dopravě
1. zkouška – Energetika v dopravě
- ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektrotechnologie, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, energetika v dopravě)
2. zkouška – Trakční vozidla - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektronika, elektrotechnologie, elektrické stroje a přístroje, elektrická zařízení vozidel, mechanická zařízení vozidel, strojnictví)
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětů- praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání grafického, početního a popisného charakteru vztahujícího se k odborným předmětům nebo formou laboratorního měření. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování ruční.
(učivo: základy elektrotechniky, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, energetika v dopravě, elektrická zařízení vozidel, mechanická zařízení vozidel, elektrická měření), téma: Praktické elektrotechnické výpočty elektrických sítí a trakčního vedení, výpočty z trakční mechaniky, elektrotechnická měření a popisy trakčních vozidel.

Obor 37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY  Maturitní témata     
Zaměření Logistika
1. zkouška – Logistika - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: logistika, logistické činnosti, doprava a přeprava v logistice, praxe)
2. zkouška –Ekonomika  - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: ekonomika, ekonomika podniku, účetnictví, profesní komunikace a  praxe)
3.zkouška- Praktická část z odborných předmětů
Zaměření - Železniční doprava a přeprava
1. zkouška – Železniční doprava - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: doprava a přeprava, železniční doprava, sdělovací a zabezpečovací technika, praxe)
 2. zkouška –Železniční přeprava ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: železniční přeprava,  účetně-pokladní činnosti, ekonomika, logistika na železnici a praxe)
3. zkouška - Praktická část z odborných předmětů
praktická zkouška, má tři části, v první části žák sbírá, třídí, zpracovává odborné informace na zadané téma a vypracuje dokument, ve druhé části žák svůj dokument prezentuje a ve třetí části řeší písemně konkrétní zadání převážně početního charakteru (učivo předmětů ekonomika, ekonomika podniku, účetnictví, doprava a přeprava v logistice, logistika, logistické činnosti pro zaměření LOGISTIKA a předmětů železniční přeprava, účetně-pokladní činnosti, železniční doprava, sdělovací a zabezpečovací technika, logistika a logistika na železnici pro zaměření ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA A PŘEPRAVA)

 

 NEPOVINNÉ ZKOUŠKY profilové části : (žák může konat maximálně 2 nepovinné zkoušky) Témata nepovinných zkoušek z cizích jazyků jsou shodná se školními tématy pro společnou část.
Anglický jazyk- ústní zkouška před zkušební komisí (VŠECHNY OBORY)
Německý jazyk- ústní zkouška před zkušební komisí (VŠECHNY OBORY)

 

Od 5. do 12. 5. 2019 lze dále konat výběrovou zkoušku (  není součástí společné ani profilové MZ)
Matematika +  - konána formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a vyhodnocován Centrem (CERMAT) v termínu určeném jednotným zkušebním schématem (informace: http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html ), k této zkoušce se žák přihlašuje sám od 2. do 15. ledna prostřednictvím výsledkového portálu.