Adaptační kurz Poslův Mlýn 2019

Potvrzení o bezinfekčnosti – prohlášení zákonných zástupců dítěte

 

Prohlašuji, že žák ………………………………..…………….., datum narození……………..…….…..,

bytem: ………………………………………………………………………………………………..……...

nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel, …), lékař nenařídil změnu režimu, ani ošetřující lékař  nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by žák přišel v posledních dvou týdnech do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihli, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

Dne ………………..                                                                                    …………………………….

                                                                                                                         podpis zákonného zástupce

 

 

Další sdělení zákonných zástupců o závažných skutečnost zdravotního stavu, který vyžaduje mimořádnou pozornost (např. alergie, trvalé užívání léků apod.): ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Léky s návodem k užívání, které si žák(yně) musí vzít sebou: ………………………………………………………………………………………………….........................

 

Aktuální telefonní spojení na zákonné zástupce: …………………………………………………………….....