Maturitní zkouška jaro a podzim 2016

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2016 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 1. 12. 2015.
Žáci konající zkoušku v řádném termínu podávají přihlášku řediteli školy prostřednictvím třídního učitele, formuláře obdrží předvyplněné ve škole.
Žáci konající opravnou či náhradní zkoušku přinesou  ručně vyplněnou přihlášku na středisko Čs. armády 10 a prostřednictvím RNDr. J. Vlčkové podávají přihlášku řediteli školy.
Přihlášku k maturitní zkoušce podzim 2016 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 25.6.2015.
Všechny důležité termíny naleznete v kalendáři MZ 2016 , důležité informace naleznete v Maturitním zpravodaji.

Krireria hodnocení platná pro MZ 2016

Termíny a složení komisí pro ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky JARO 2016

Termíny a složení komisí pro ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky PODZIM 2016

Rozpis ústních zkoušek JARO 2016
(bude zveřejněn nejpozději v den praktické maturitní zkoušky v jarním termínu)

Rozpis ústních zkoušek PODZIM 2016 (bude zveřejněn nejpozději v den praktické maturitní zkoušky v podzimním termínu)

 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Společnou část maturitní zkoušky stanovuje Ministerstvo školství ČR, skládá se (dle posledních legislativních změn) ve školním roce 2015/16 ze 2 povinných zkoušek (český jazyk a literatura  a jeden z předmětů cizí jazyk nebo  matematika). Žák může v rámci společné části skládat max. 2 zkoušky nepovinné.
Zkouška  - Český jazyk a literatura  se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky před zkušební komisí. Školní seznam literárních děl pro jarní i podzimní termín maturitní zkoušky 2016 bude zveřejněn na stránkách školy do 31.9.20105.
Zkouška  -  Cizí jazyk ( Anglický jazyk, Německý jazyk) se skládá z didaktického testu písemné práce, a ústní zkoušky před zkušební komisí. Seznamy školních témat z AJ a  NJ pro společnou část MZ ( tzv. 3. část pracovního listu) budou zveřejněny v průběhu září 2015.
Zkouška  - Matematika je tvořena didaktickým testem.
Termín konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky je 2.5. -11.5. 2016  dle jednotného zkušebního schématu ( bude zveřejněno na začátku února).

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů a je zcela v kompetenci ředitele školy. Skládá se ze tří povinných zkoušek dle zvoleného zaměření a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Maturitní témata zveřejněná na stránkách školy jsou platná pro jarní i podzimní termín 2016. (Témata budou zveřejněna v průběhu září 2015)
POVINNÉ ZKOUŠKY profilové části

Obor 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ       Maturitní témata
Zaměření Pozemní stavitelství
1. zkouška – Pozemní stavitelství
– ústní zkouška před zkušební komisí
obsahem je učivo předmětů pozemní stavitelství, údržba a rekonstrukce staveb, stavební provoz, architektura, ekonomika.
2. zkouška – Stavební konstrukce – ústní zkouška před zkušební komisí
obsahuje učivo předmětů stavební mechanika, stavební konstrukce, geologie a zakládání staveb.
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětůpraktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání převážně grafického a početního charakteru vztahujícího se k odborným předmětům. Zkouška je dvoudenní:
1. část z pozemního stavitelství – 420 min. čistého času, (učivo: pozemní stavitelství, navrhování pozemních staveb). Zpracování na PC.
Téma: Výkresová dokumentace projektu rodinného domu nebo staveb občanské vybavenosti.
2. část ze stavebních konstrukcí – 360 min. čistého času, (učivo: stavební mechanika, stavební konstrukce) Zpracování ručně.
Téma: Statické výpočty a výkresy výztuže stavebních konstrukcí.

Obor 23-41-M/01   STROJÍRENSTVÍ      Maturitní témata
Zaměření Počítačové aplikace ve strojírenství
1. zkouška – Stavba a provoz strojů  -
ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: stroje, strojní součásti, mechanika, konstrukční cvičení)
2. zkouška – Strojírenská technologie - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: strojírenská technologie, kontrola a měření, mechanika)
3. zkouška - Praktická část z odborných předmětů -   praktická zkouška, je konána formou praktické zkoušky řešení konkrétního zadání převážně grafického a početního charakteru vztahujícího se k odborným předmětům. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování na PC . (učivo: strojní součásti, stroje, strojírenská technologie, mechanika, kontrola a měření, CNC stroje, konstrukční cvičení). Téma: Výpočtová a výrobní dokumentace strojního celku.

Obor 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA           Maturitní témata  
Zaměření Počítačové systémy
1. zkouška - Programové vybavení počítačů  - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: programové vybavení počítačů, informační systémy)
2. zkouška – Technické vybavení počítačů - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: technické vybavení počítačů, informační a komunikační technologie, číslicová technika, elektronika)
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětů - praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání z oblasti tvorby aplikačního softwaru nebo formou elektrického měření. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování dle zadaného úkolu na PC nebo ruční.
Téma: vytvoření desktopové nebo serverové aplikace pomocí VB, C, ASP, PHP, SQL nebo elektrotechnická měření.
Zaměření Zařízení silnoproudé elektrotechniky
1.
zkouška – Zařízení silnoproudé elektrotechniky - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektrotechnologie, elektronika, elektrické stroje a přístroje, užití elektrické energie, stavba elektrických strojů)
2. zkouška – Elektroenergetika - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektrotechnologie, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, elektroenergetika)
3. zkouškaPraktická část z odborných předmětů - praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání grafického, početního a popisného charakteru vztahujícího se k odborným předmětům nebo formou elektrického měření. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování ručně.
(učivo: základy elektrotechniky, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, elektroenergetika, užití elektrické energie, stavba elektrických strojů, elektrická měření), téma: Praktické elektrotechnické výpočty elektrických sítí, strojů, z užití elektrické energie a elektrotechnická měření.
Zaměření Elektrická trakce v dopravě
1. zkouška – Energetika v dopravě
- ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektrotechnologie, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, energetika v dopravě)
2. zkouška – Trakční vozidla - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektronika, elektrotechnologie, elektrické stroje a přístroje, elektrická zařízení vozidel, mechanická zařízení vozidel, strojnictví)
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětů - praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání grafického, početního a popisného charakteru vztahujícího se k odborným předmětům nebo formou laboratorního měření. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování ruční.
(učivo: základy elektrotechniky, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, energetika v dopravě, elektrická zařízení vozidel, mechanická zařízení vozidel, elektrická měření), téma: Praktické elektrotechnické výpočty elektrických sítí a trakčního vedení, výpočty z trakční mechaniky, elektrotechnická měření a popisy trakčních vozidel.

Obor 37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY         Maturitní témata          
Zaměření Logistika V EU
1. zkouška – Logistika - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: logistika  doprava a přeprava, praxe)
2. zkouška –Ekonomika  - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: ekonomika, účetnictví, interpretace a komunikace a  praxe)
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětůpraktická zkouška, téma práce vychází z činnosti žáka ve firmě během praxe, provedení formou prezentace. Doba trvání minimálně 15 min.
Zaměření Železniční doprava a přeprava
1. zkouška –
Železniční doprava - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: doprava a přeprava, zabezpečovací technika, sdělovací technika a praxe)
 2. zkouška –Železniční přeprava ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: železniční přeprava,  účetnictví, ekonomika, logistika a praxe)
3. zkouška - Praktická část z odborných předmětů - praktická zkouška,  bude konána zpracováním textu na zadané téma a odbornou diskusí na toto téma.

Obor 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM     Maturitní témata               
1.
zkouška - Strojírenství v dopravě - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: dopravní stroje, strojnictví, technická fyzika)
2. zkouška - žák si vybírá jednu ze zkoušek (přičemž nesmí volit zkoušku z předmětu, který si přihlásil ve společné části)
Německý jazyk
- ústní zkouška před zkušební komisí
Anglický jazyk - ústní zkouška před zkušební komisí
Matematika - ústní zkouška před zkušební komisí
Fyzika - ústní zkouška před zkušební komisí
3. zkouška – Maturitní práce s obhajobou - Téma maturitní práce si žáci vybírají dle svého zaměření.

 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY profilové části (pro všechny obory): (žák může konat maximálně 2 nepovinné zkoušky) Témata nepovinných zkoušek
Anglický jazyk- ústní zkouška před zkušební komisí
Německý jazyk- ústní zkouška před zkušební komisí
Matematika +  - konána formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a vyhodnocován Centrem (CERMAT) v termínu určeném jednotným zkušebním schématem (informace: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/pokusne-overovani-vyberove-zkousky-ze-stredoskolske ).