Maturitní zkoušky jaro a podzim 2017 - základní pokyny

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2017 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 1. 12. 2016.
Žáci konající zkoušku v řádném termínu podávají přihlášku řediteli školy prostřednictvím třídního učitele, formuláře obdrží předvyplněné v polovině listopadu ve škole.
Žáci konající opravnou či náhradní zkoušku kontaktují do 14. listopadu 2016 e-mailem či osobně RNDr. J. Vlčkovou a písemně požádají  o připravení předvyplněné přihlášky, kterou musí do 1.12.2016  osobně podepsat.
Přihlášku k maturitní zkoušce podzim 2017 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 25.6.2017.
Všechny důležité termíny naleznete v kalendáři MZ 2017 , důležité informace naleznete v Maturitním zpravodaji.

Krireria hodnocení platná pro MZ 2017 budou zveřejněna MŠMT na stránkách www.novamaturita.cz

Termíny a složení komisí pro ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky JARO 2017 budou zveřejněny v zákonném termínu

Termíny a složení komisí pro ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky PODZIM 2017 budou zveřejněny v zákonném termínu

Rozpis ústních zkoušek JARO 2017 (bude zveřejněn nejpozději v den praktické maturitní zkoušky v jarním termínu)

Rozpis ústních zkoušek PODZIM 2017 (bude zveřejněn nejpozději v den praktické maturitní zkoušky v podzimním termínu)

 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Společnou část maturitní zkoušky stanovuje Ministerstvo školství ČR, skládá se (dle posledních legislativních změn) ve školním roce 2016/17 ze 2 povinných zkoušek (český jazyk a literatura  a jeden z předmětů cizí jazyk nebo  matematika). Žák může v rámci společné části skládat max. 2 zkoušky nepovinné.
Zkouška  - Český jazyk a literatura  se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky před zkušební komisí. Školní seznam literárních děl pro jarní i podzimní termín maturitní zkoušky 2017 bude zveřejněn na stránkách školy do 31.9.2017.
Zkouška  -  Cizí jazyk ( Anglický jazyk, Německý jazyk) se skládá z didaktického testu písemné práce, a ústní zkoušky před zkušební komisí. Seznamy školních témat z AJ a  NJ pro společnou část MZ ( tzv. 3. část pracovního listu) budou zveřejněny v průběhu října 2017.
Zkouška  - Matematika je tvořena didaktickým testem.
Termín konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky je 2.5. -9.5. 2017  dle jednotného zkušebního schématu (bude zveřejněno na začátku února). Písemná práce z českého jazyka se koná 11.4.2017.

 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů a je zcela v kompetenci ředitele školy. Skládá se ze tří povinných zkoušek dle zvoleného zaměření a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Maturitní témata zveřejněná na stránkách školy jsou platná pro jarní i podzimní termín 2017. (Témata budou zveřejněna na konci září 2016)
POVINNÉ ZKOUŠKY profilové části

Obor 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ       Maturitní témata
Zaměření Pozemní stavitelství
1. zkouška – Pozemní stavitelství
– ústní zkouška před zkušební komisí
obsahem je učivo předmětů pozemní stavitelství, údržba a rekonstrukce staveb, stavební provoz, architektura, ekonomika.
2. zkouška – Stavební konstrukce – ústní zkouška před zkušební komisí
obsahuje učivo předmětů stavební mechanika, stavební konstrukce, geologie a zakládání staveb.
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětůpraktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání převážně grafického a početního charakteru vztahujícího se k odborným předmětům. Zkouška je dvoudenní:
1. část z pozemního stavitelství – 420 min. čistého času, (učivo: pozemní stavitelství, navrhování pozemních staveb). Zpracování na PC.
Téma: Výkresová dokumentace projektu rodinného domu nebo staveb občanské vybavenosti.
2. část ze stavebních konstrukcí – 360 min. čistého času, (učivo: stavební mechanika, stavební konstrukce) Zpracování ručně.
Téma: Statické výpočty a výkresy výztuže stavebních konstrukcí.

Obor 23-41-M/01   STROJÍRENSTVÍ      Maturitní témata
Zaměření Počítačové aplikace ve strojírenství
1. zkouška – Stavba a provoz strojů  -
ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: stroje, strojní součásti, mechanika, konstrukční cvičení)
2. zkouška – Strojírenská technologie - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: strojírenská technologie, kontrola a měření, mechanika)
3. zkouška - Praktická část z odborných předmětů -   praktická zkouška, je konána formou praktické zkoušky řešení konkrétního zadání převážně grafického a početního charakteru vztahujícího se k odborným předmětům. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování na PC . (učivo: strojní součásti, stroje, strojírenská technologie, mechanika, kontrola a měření, CNC stroje, konstrukční cvičení). Téma: Výpočtová a výrobní dokumentace strojního celku.

Obor 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA           Maturitní témata  
Zaměření Počítačové systémy
1. zkouška - Programové vybavení počítačů  - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: programové vybavení počítačů, informační systémy)
2. zkouška – Technické vybavení počítačů - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: technické vybavení počítačů, informační a komunikační technologie, číslicová technika, elektronika)
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětů - praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání z oblasti tvorby aplikačního softwaru nebo formou elektrického měření. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování dle zadaného úkolu na PC nebo ruční.
Téma: vytvoření desktopové nebo serverové aplikace pomocí VB, C, ASP, PHP, SQL nebo elektrotechnická měření.
Zaměření Zařízení silnoproudé elektrotechniky
1.
zkouška – Zařízení silnoproudé elektrotechniky - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektrotechnologie, elektronika, elektrické stroje a přístroje, užití elektrické energie, stavba elektrických strojů)
2. zkouška – Elektroenergetika - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektrotechnologie, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, elektroenergetika)
3. zkouškaPraktická část z odborných předmětů - praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání grafického, početního a popisného charakteru vztahujícího se k odborným předmětům nebo formou elektrického měření. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování ručně.
(učivo: základy elektrotechniky, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, elektroenergetika, užití elektrické energie, stavba elektrických strojů, elektrická měření), téma: Praktické elektrotechnické výpočty elektrických sítí, strojů, z užití elektrické energie a elektrotechnická měření.
Zaměření Elektrická trakce v dopravě
1. zkouška – Energetika v dopravě
- ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektrotechnologie, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, energetika v dopravě)
2. zkouška – Trakční vozidla - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektronika, elektrotechnologie, elektrické stroje a přístroje, elektrická zařízení vozidel, mechanická zařízení vozidel, strojnictví)
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětů - praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání grafického, početního a popisného charakteru vztahujícího se k odborným předmětům nebo formou laboratorního měření. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování ruční.
(učivo: základy elektrotechniky, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, energetika v dopravě, elektrická zařízení vozidel, mechanická zařízení vozidel, elektrická měření), téma: Praktické elektrotechnické výpočty elektrických sítí a trakčního vedení, výpočty z trakční mechaniky, elektrotechnická měření a popisy trakčních vozidel.

Obor 37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY         Maturitní témata          
Zaměření Logistika
1. zkouška – Logistika - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: logistika  doprava a přeprava, praxe)
2. zkouška –Ekonomika  - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: ekonomika, účetnictví, interpretace a komunikace a  praxe)
3. zkouška – Maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí
Zaměření Železniční doprava a přeprava
1. zkouška –
Železniční doprava - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: doprava a přeprava, zabezpečovací technika, sdělovací technika a praxe)
 2. zkouška –Železniční přeprava ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: železniční přeprava,  účetnictví, ekonomika, logistika a praxe)
3. zkouška - Maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí

 NEPOVINNÉ ZKOUŠKY profilové části (pro všechny obory): (žák může konat maximálně 2 nepovinné zkoušky) Témata nepovinných zkoušek
Anglický jazyk- ústní zkouška před zkušební komisí
Německý jazyk- ústní zkouška před zkušební komisí

Od 5. do 12. 5. 2017 lze dále konat výběrovou zkoušku ( od  školního roku 2016/2017 není součástí společné ani profilové MZ)
Matematika +  - konána formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a vyhodnocován Centrem (CERMAT) v termínu určeném jednotným zkušebním schématem (informace: http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html )