Search
Close this search box.

Absolutoria pro školní rok 2023/2024 proběhnou ve dnech 7. 6. 2024

Absolutorium je závěrečná zkouška, kterou se ukončuje studium ve vyšší odborné škole.
Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání.
Ředitel školy vyhlašuje nejméně 1 řádný termín absolutoria ve školním roce. Absolutorium se koná před zkušební komisí a je veřejné s výjimkou jednání zkušební komise o hodnocení studenta.

Absolutorium se skládá za tří částí:

Zkouška z cizího jazyka je složena z četby a překladu neznámého textu a pohovoru nad odborným tématem.

Zkouška z odborných předmětů je stanovena učebním plánem.
Pro obor Inženýrské stavitelství se zaměřením na železniční stavitelství zkouška zahrnuje otázky z předmětů Železniční stavitelství, Mosty a Technologie práce.
Pro obor Ochrana památek a krajiny zkouška zahrnuje otázky z předmětů Historické stavby, Kulturní krajina a Rekonstrukce staveb

Obhajoba a prezentace absolventské práce – komisionální zkouška ve formě diskuse nad závěry absolventské práce podle vypracovaného oponentského posudku.
Téma absolventských prací vypisuje ředitel školy, zadávání probíhá na začátku 5. semestru. Absolventskou práci studenti zpracovávají ve spolupráci s vedoucím absolventské práce.
K obhajobě absolventské práce přistupuje student se znalostí posudků vedoucího a oponenta absolventské práce a po představení vlastní práce reaguje na dotazy členů zkušební komise.

Při úspěšném složení této zkoušky získá absolvent vysvědčení o absolutoriu a diplom s právem nosit za příjmením titul DiS, diplomovaný specialista v oboru.

Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební komisí.