SPŠ – obor Stavebnictví

Název oboruStavebnictví
Kód oboru36-47-M/01
Zaměřenípozemní stavitelství
vodohospodářské stavby
dopravní stavitelství
architektura a stavitelství
Forma studiadenní
Délka studia4 roky
Způsob zakončenímaturitní zkouška
Místo výukystředisko CSA, Čsl. armády 681/10, Děčín I

Studium je určeno žákům z 9. tříd základních škol.

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, studium prvních dvou let probíhá společně, v dalších dvou letech podle zvoleného zaměření. Uchazeč si tedy zaměření vybírá až po získání základní představy o budoucím uplatnění. Studenti získávají znalosti potřebné ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Stavebnictví sdružuje studijní středoškolskou přípravu pro širokou oblast stavebnictví. Vychází ze společného základu vědomostí, které získá žák během dvou let, v druhé polovině studia jsou mu poskytnuty znalosti a dovednosti specifické pro jednotlivá zaměření oborů. Připravuje žáky pro činnosti technicko -hospodářských pracovníků, související s navrhováním, přípravou a realizací staveb, podnikáním podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem, a to v odvětví stavebnictví obecně i podle specifických zaměření oboru. Společný základ studia oddaluje rozhodnutí žáka pro zaměření studia a umožňuje širší uplatnění absolventů ve stavební praxi. Učební plán studia a možnost nabídky výběrových a volitelných vyučovacích předmětů dává každé škole prostor pro vlastní specifičnost v souladu s možnostmi a regionálními potřebami. V rámci nepovinných vyučovacích předmětů rozvíjí škola intelektuální schopnosti žáků a sportovní činnost.

Charakteristika obsahu vzdělání

Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty společenskovědní, matematicko-přírodovědné a tělesná výchova, a to ve společném povinném základu, který je možno posílit.

Složka odborného vzdělání je v prvních dvou letech studia tvořena odbornými vyučovacími předměty základu stavebnictví, který je ve vyšších ročnících studia rozvíjen a aplikován ve speciálních odborných předmětech dle jednotlivých zaměření studijního oboru. Důraz je kladen na konstrukční cvičení umožňující získávání intelektuálních dovedností.

Teoretické znalosti jsou průběžně doplňovány manuálními řemeslnými a praktickými dovednostmi důležitými pro jejich pochopení a upevnění a pro výkon středně-technických funkcí v budoucím uplatnění absolventů.

Rozsah předmětu praxe a souvislé odborné praxe i její obsahová orientace souvisí s předpokládaným navazujícím zaměřením vzdělání v rámci vzdělávacího programu školy. Ekologická problematika je součástí všech odborných předmětů.

Doporučené výběrové a volitelné vyučovací předměty studia umožňují dotvářet specifický charakter zaměření studia s ohledem na vzdělávací program školy a dle zájmu žáků rozšířit jejich znalosti a dovednosti v oblasti všeobecného i odborného vzdělání.

Směry a možnosti uplatnění absolventů

Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.

Absolvent studijního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví se může dále odborně vzdělávat formou inovačního nebo specializačního kurzu nebo se ucházet o vyšší odborné studium při SOŠ.

Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve funkcích technicko -hospodářských v celé oblasti stavebnictví, a to jak v oblastech činností stavební výroby, přípravy staveb, projektových prací, v laboratořích, v oblasti výzkumu, i na úseku správním. Studium dává široký odborný základ pro uplatnění ve sféře podnikatelské v oblasti stavebnictví v souladu s Živnostenským zákonem. Rozdílnosti obsahu vzdělání v jednotlivých zaměřeních pouze podtrhují přípravu na uplatnění v té které oblasti činností, jsou vyjádřeny v profilu absolventa.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví je středoškolsky vzdělaný pracovník pro technicko-hospodářské funkce se všeobecným a odborným vzděláním na úrovni úplného středního odborného vzdělání.

Odborná složka profilu absolventa se vyznačuje obecnými odbornými vědomostmi a dovednostmi, základními vědomostmi a dovednostmi ve vztahu k odvětví stavebnictví a speciálními odbornými vědomostmi a dovednostmi ve vazbě na jednotlivá zaměření oboru.

V oblasti společné odborné přípravy získá absolvent tyto vědomosti a dovednosti:

 • zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci dle příslušných norem
 • základní dovednosti v práci s osobním počítačem, využití v oboru
 • druhy, vlastnosti a použití stavebních materiálů, způsoby ověřování jejich vlastností a správného uložení na staveništi
 • způsoby provádění běžných stavebních prací včetně používaných stavebních strojů a mechanizace
 • znalosti stavební mechaniky a středoškolské úrovni
 • teoretické i praktické znalosti a dovednosti základních měřických prací na stavbách
 • znalostí navrhování a posuzování prvků stavebních konstrukcí betonových, ocelových, dřevěných a zděných
 • vědomostí z oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu ke stavební činnosti
 • základních vědomostí z oblasti ekonomiky ve stavebnictví
 • připravenost k organizování a řízení výroby a vedení pracovního kolektivu
 • základní znalost právních předpisů, zejména ve vztahu ke studovanému zaměření

Přiměřený rozvoj potřebných schopností ve vztahu k zaměření studia zajišťuje získání těchto vědomostí a dovedností:

u zaměření Pozemní stavitelství

 • znalosti zásad navrhování objektů pozemního stavitelství
 • navrhování jednodušších objektů pozemních staveb včetně zpracování stavební části projektové dokumentace dle příslušných norem
 • vědomosti o požární bezpečnosti staveb
 • základní znalosti z oblasti technických vybavení budov
 • základní orientace v problematice zemědělských a průmyslových staveb
 • základní znalosti o inženýrských stavbách
 • přehled o vývoji architektury
 • znalost zásad a principů navrhování a provádění adaptací budov

u zaměření Vodohospodářské stavby

 • důkladnou znalost všech geodetických úkonů, nutných pro zaměření staveniště, vytyčení stavby a průběžnou kontrolu geometrických parametrů konstrukce – schopnost odhadu geologických a hydrogeologických poměrů staveniště a odvození závěrů z toho plynoucích
 • konstrukční cit
 • znalost zásadní problematiky vodohospodářských a vodních staveb
 • znalost stavební výkresové dokumentace
 • zpracování návrhu vodovodu a úpravy toku
 • encyklopedické znalosti o pozemních stavbách

u zaměření Dopravní stavitelství

 • důkladnou znalost všech geodetických úkonů, nutných pro zaměření staveniště, vytyčení stavby a průběžnou kontrolu geometrických parametrů konstrukce
 • schopnost odhadu geologických a hydrogeologických poměrů staveniště a odvození závěrů z toho plynoucích
 • konstrukční cit
 • znalost problematiky dopravních staveb, mostních staveb
 • znalost výkresové dokumentace dopravních staveb
 • encyklopedické znalosti o pozemních stavbách