Search
Close this search box.
Název oboruStavebnictví
Kód oboru36-47-M/01
Zaměřenípozemní stavitelství
vodohospodářské stavby
dopravní stavitelství
architektura a stavitelství
Forma studiadenní
Délka studia4 roky
Způsob zakončenímaturitní zkouška
Místo výukystředisko CSA, Čsl. armády 681/10, Děčín I

Studium je určeno žákům z 9. tříd základních škol.

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, studium prvních dvou let probíhá společně, v dalších dvou letech podle zvoleného zaměření. Uchazeč si tedy zaměření vybírá až po získání základní představy o budoucím uplatnění. Studenti získávají znalosti potřebné ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Stavebnictví sdružuje studijní středoškolskou přípravu pro širokou oblast stavebnictví. Vychází ze společného základu vědomostí, které získá žák během dvou let, v druhé polovině studia jsou mu poskytnuty znalosti a dovednosti specifické pro jednotlivá zaměření oborů. Připravuje žáky pro činnosti technicko -hospodářských pracovníků, související s navrhováním, přípravou a realizací staveb, podnikáním podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem, a to v odvětví stavebnictví obecně i podle specifických zaměření oboru. Společný základ studia oddaluje rozhodnutí žáka pro zaměření studia a umožňuje širší uplatnění absolventů ve stavební praxi. Učební plán studia a možnost nabídky výběrových a volitelných vyučovacích předmětů dává každé škole prostor pro vlastní specifičnost v souladu s možnostmi a regionálními potřebami. V rámci nepovinných vyučovacích předmětů rozvíjí škola intelektuální schopnosti žáků a sportovní činnost.

Charakteristika obsahu vzdělání

Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty společenskovědní, matematicko-přírodovědné a tělesná výchova, a to ve společném povinném základu, který je možno posílit.

Složka odborného vzdělání je v prvních dvou letech studia tvořena odbornými vyučovacími předměty základu stavebnictví, který je ve vyšších ročnících studia rozvíjen a aplikován ve speciálních odborných předmětech dle jednotlivých zaměření studijního oboru. Důraz je kladen na konstrukční cvičení umožňující získávání intelektuálních dovedností.

Teoretické znalosti jsou průběžně doplňovány manuálními řemeslnými a praktickými dovednostmi důležitými pro jejich pochopení a upevnění a pro výkon středně-technických funkcí v budoucím uplatnění absolventů.

Rozsah předmětu praxe a souvislé odborné praxe i její obsahová orientace souvisí s předpokládaným navazujícím zaměřením vzdělání v rámci vzdělávacího programu školy. Ekologická problematika je součástí všech odborných předmětů.

Doporučené výběrové a volitelné vyučovací předměty studia umožňují dotvářet specifický charakter zaměření studia s ohledem na vzdělávací program školy a dle zájmu žáků rozšířit jejich znalosti a dovednosti v oblasti všeobecného i odborného vzdělání.

Směry a možnosti uplatnění absolventů

Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.

Absolvent studijního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví se může dále odborně vzdělávat formou inovačního nebo specializačního kurzu nebo se ucházet o vyšší odborné studium při SOŠ.

Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve funkcích technicko -hospodářských v celé oblasti stavebnictví, a to jak v oblastech činností stavební výroby, přípravy staveb, projektových prací, v laboratořích, v oblasti výzkumu, i na úseku správním. Studium dává široký odborný základ pro uplatnění ve sféře podnikatelské v oblasti stavebnictví v souladu s Živnostenským zákonem. Rozdílnosti obsahu vzdělání v jednotlivých zaměřeních pouze podtrhují přípravu na uplatnění v té které oblasti činností, jsou vyjádřeny v profilu absolventa.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví je středoškolsky vzdělaný pracovník pro technicko-hospodářské funkce se všeobecným a odborným vzděláním na úrovni úplného středního odborného vzdělání.

Odborná složka profilu absolventa se vyznačuje obecnými odbornými vědomostmi a dovednostmi, základními vědomostmi a dovednostmi ve vztahu k odvětví stavebnictví a speciálními odbornými vědomostmi a dovednostmi ve vazbě na jednotlivá zaměření oboru.

V oblasti společné odborné přípravy získá absolvent tyto vědomosti a dovednosti:

Přiměřený rozvoj potřebných schopností ve vztahu k zaměření studia zajišťuje získání těchto vědomostí a dovedností:

u zaměření Pozemní stavitelství

u zaměření Vodohospodářské stavby

u zaměření Dopravní stavitelství