Přijímací řízení VOŠ

Ve školním roce 2022/2023 nabízí VOŠ Děčín obory:

• 36-41-N/03  Inženýrské stavitelství – denní a kombinovaná forma vzdělávání
zaměření Železniční stavitelství
• 36-41-N/06  Ochrana památek a krajiny – denní  a kombinovaná forma vzdělávání


Informace o přijímacím řízení na vyšší odborné škole pro školní rok 2022/2023

Ke studiu na bude pro školní rok 2022/2023 přijato:

Inženýrské stavitelství – zaměření Železniční stavitelstvídenní forma30 studentů
Inženýrské stavitelství – zaměření Železniční stavitelstvíkombinovaná forma30 studentů
Ochrana památek a krajinydenní forma30 studentů
Ochrana památek a krajinykombinovaná forma30 studentů

Kritériem přijímacího řízení na VOŠ stavební Děčín je splnění základní podmínky – úspěšné vykonání maturitní zkoušky. Uchazeč je přijat na základě splnění tohoto kritéria, přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči budou přijímáni v příslušném kole do naplnění počtu přijímaných v daném kole, v případě překročení počtu přihlášených vzhledem k počtu stanovenému pro příslušné kolo, budou seřazeni podle průměru na vysvědčení (pro denní formu – pololetí 4. ročníku střední školy, pro kombinovanou formu – maturitní vysvědčení) a přijati budou v tomto pořadí do naplnění počtu přijímaných.

V případě, že uchazeč maturitu koná v pozdějším termínu než je termín 1.- 3.kola přijímacího řízení, může si podat přihlášku a vykonání maturity doloží dodatečně v termínu do 30.9.. Poté obdrží rozhodnutí o přijetí (v případě doložení absolvované maturitní zkoušky).

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti se nevyžaduje.

Termíny podání přihlášek a přijímacího řízení:

koloTermín
podání přihlášky
Počet přijímaných v daném kole
ŽS
denní
Počet přijímaných v daném kole 
ŽS
kombinované
Počet přijímaných v daném kole  OCH
denní 
Počet přijímaných v daném kole  OCH
kombinované
Termín vydání rozhodnutí nebo odeslání vyrozumění
1.15.6.20223030303022.6.2022
2.15.7.2022 22.7.2022
3.16.8.2022 22.8.2022
4.30.9.2022 průběžně

Počty přijímaných v dalších kolech budou průběžně doplňovány po skončení předchozího kola.

Přihláška je k dispozici na webových stránkách školy nebo na sekretariátu školy .

Přílohou přihlášky je:

pro denní formu vzdělávání
– ověřená kopie maturitního vysvědčení (v případě, že uchazeč maturitní vysvědčení již má)
– kopie pololetního vysvědčení nebo výpisu 4. ročníku (pouze v případě školou neověřeného průměru)
pro kombinovanou formu vzdělávání
– ověřená kopie maturitního vysvědčení

Rozhodnutí o přijetí uchazeč obdrží:
– V případě zaslání ověřené kopie maturitního vysvědčení – v termínu příslušného kola zároveň s informacemi o zahájení školního roku.
– V případě, že uchazeč maturitu koná v pozdějším termínu, než podává přihlášku, rozhodnutí o přijetí obdrží až po doložení úspěšného složení maturitní zkoušky. Dopisem mu budou zaslány informace o zahájení školního roku.