Search
Close this search box.

Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem odpovídá profilové maturitní zkoušce, lze skládat pouze v jarním termínu MZ.

Před konáním jednotlivé zkoušky je třeba:

1. Vyplnit přihlášku k jednotlivé zkoušce a doručit ji v písemné podobě do 1.12. na adresu: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, Čs. armády 1, 405 02.
Nedílnou součástí přihlášky k Jednotlivé zkoušce je úředně ověřená kopie vysvědčení, které dokládá získání alespoň základního vzdělání uchazeče.

2. Nejpozději do 10.12. uhradit částku 1500 Kč na účet školy, č.účtu, variabilní a specifický symbol platby dostane přihlášený po předání přihlášky.
Do 20. 12. obdrží uchazeč odpověď, zda ředitelka školy žádosti vyhoví. Nebude-li platba poplatku provedena do termínu (viz bod 2), nebude žádosti o zkoušku vyhověno.

Termín jednotlivé zkoušky, která svým obsahem odpovídá profilové zkoušce konané formou ústní zkoušky před komisí, je shodný s termíny ústní části maturitní zkoušky.
Termín jednotlivé zkoušky, která svým obsahem odpovídá profilové zkoušce konané formou praktické zkoušky, je shodný s termíny praktické zkoušky maturitní zkoušky.
Uchazeč obdrží pozvánku na e-mail uvedený v přihlášce a to nejpozději v den, kdy končí společná část MZ. Pozvánka bude obsahovat datum, čas a místo každé jednotlivé zkoušky.
Termíny a komise (s výjimkou předsedy) odpovídají termínům a komisím platným pro maturitní zkoušky JARO daného školního roku.
Termíny hodnocení a předání protokolu o výsledcích budou vycházet z platných zákonů.